НАВЧАЙТЕСЯ З КРАЩИМИ
У КРАЩИХ!
Ліцей інтелектуальної творчості
«ЕйдоС» м. Запоріжжя»
+38 (050) 102-22-12 69091, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Нижньодніпровська, 4а
UA     RU

Исследовательская и проектная деятельность

 

Ніщо не запам'ятовується краще здобутих самостійно знань.

 

Положення

про навчально-дослідницьку діяльніть учнів Школи "ЕйдоС"

 

1. Загальні положення

1.1. Навчально-дослідницька діяльність учнів - це процес спільної діяльності учня і педагога по виявленню сутності досліджуваних явищ і процесів, по відкриттю, фіксації, систематизації суб'єктивно і об'єктивно нових завдань.

1.2. Для реалізації поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- сформувати в учнів інтерес до пізнання світу, до виявлення сутності процесів і явищ науки, техніки, мистецтва, природи, суспільства, до навчально-дослідницької діяльності;

- розвивати у школярів вміння і навички, необхідні для проведення навчально-дослідницької діяльності, здатності до самостійного творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;

- сприяти вмотивованим вибору професії.

2. Організація навчально-дослідницької роботи учнів

2.1. Керівниками навчально-дослідницької діяльності учнів є вчителі, викладачі ВУЗів, технікумів, педагоги додаткової освіти.

2.2. Напрямок та зміст навчально-дослідницької роботи визначаються учням спільно з керівником. При виборі її теми доцільно враховувати пріоритетні напрямки стратегії розвитку школи і індивідуальні інтереси учня і педагога. Тема представляється керівником для узгодження з методичним об'єднанням або методичною радою школи.

2.3. Керівник консультує учня з питань планування, методики організації, оформлення і представлення результатів дослідження.

2.4. Формами звітності по навчально-дослідницькій роботі учнів можуть бути реферативні повідомлення, доповіді, статті, стендові звіти, комп'ютерні програми, відеоматеріали, прилади, макети, проекти, презентації та ін ..

2.5. Кращі роботи учнів за рішенням конференції, методичної ради школи можуть бути заохочені дипломами, цінними подарунками та рекомендовані до подання на конференції, симпозіуми територіального і регіонального рівнів, можуть бути спрямовані на конкурси, олімпіади тощо.

3. Види навчально-дослідницької діяльності учнів

Основними видами навчально-дослідницької діяльності учнів є:

- проблемно-реферативний: аналітичне зіставлення даних різних літературних джерел з метою висвітлення проблеми і проектування варіантів її вирішення;

- аналітико-систематизувальний: спостереження, фіксація, аналіз, синтез, систематизація кількісних і якісних показників досліджуваних процесів і явищ;

- діагностико-прогностичний: вивчення, відстеження, пояснення і прогнозування якісних і кількісних змін досліджуваних систем, явищ, процесів;

- винахідницько-раціоналізаторський: удосконалення наявних, проектування і створення нових пристроїв, механізмів, приладів;

- експериментально-дослідний: перевірка припущення про підтвердження або спростування результату;

- проектно-пошуковий: пошук, розробка і захист проекту - особлива форма нового, де цільовою установкою є способи діяльності, а не накопичення і аналіз фактичних знань.

4. Форми продуктів навчально-дослідницької діяльності учнів

Форми продуктів навчально-дослідницької діяльності можуть бути представлені у вигляді:

- реферату;

- популярної статті;

- наукової статті;

- газети, буклету, альбому;

- моделі;

- колекції;

- навчального посібника (задачника);

- довідника;

- мультимедійного продукту;

- web-сайту;

- відеофільму.

5. Презентація продукту навчально-дослідницької діяльності учнів

Презентація продукту навчально-дослідницької діяльності учнів може бути представлена ​​в наступному вигляді:

- усної доповіді;

- звіту дослідницької діяльності;

- реклами;

- комп'ютерної презентації;

- демонстрації відеофільму;

- театралізованого спектаклю за власним сценарієм, відпрацьовано-жающему результати дослідження.

6. Етапи дослідження

Етапами дослідження можуть бути:

- постановка проблеми;

- вивчення теорії, пов'язаної з обраною темою;

- підбір методик дослідження та практичне оволодіння ними;

- збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення;

- власні висновки.

7. Методи дослідження

Методи дослідження можуть бути:

Емпіричні:

спостереження;
опитування;
проект;
експеримент;
соціометрія;
вивчення літературних джерел;
самооцінка.

Теоретичні:

моделювання;
порівняння;
узагальнення;
синтез;
аналогії;
опис;
класифікація;
систематизація.

8. Критерії навчально-дослідницької діяльності учнів

В якості критеріїв використовуються:

8.1. Критерії оцінки робіт

бал

1. Актуальність теми:

- не пропонується рішення ніяких актуальних завдань;

- вирішується завдання, що представляє інтерес тільки для автора;

- вирішуються завдання, що представляють інтерес в вузько професійної області;

- вирішується завдання, що представляє загальнонауковий або загальнотехнічний інтерес

0-3

0

1

2

 

3

 

2. Повнота розкриття теми у відповідності з планом, закінченість розробки:

- тема не розкрита

- тема розкрита в основному

- тема розкрита повністю

0-2

 

0

1

2

3. Творчість. Рівень новизни:

- отримані знання широко відомі;

- отримані знання є в навчальній або науково-популярній літературі;

- основну частину отриманих знань можна знайти в спеціальній науковій або технічній літературі;

- отримана в результаті роботи інформація ніде не опублікована, має світову новизну

0-4

0

1

 

2

 

4

4. Використання інструментів ТРИЗ (ДКР, ЗРС, ресурси, пр.-е):

- використання неалгоритмічних евристичних методів;

- використання законів розвитку систем і будь-якого з «решательних інструментів» (вепольний аналіз, АРИЗ або його скорочена модифікація). Алгоритм вирішення нестандартних завдань.

0-4

 

 

2

4

 

5. Для наукових і експериментальних робіт: науковий стиль викладу, літературна мова роботи.

Наукова обґрунтованість:

- вирішення проблеми фантастичне;

- вирішення проблеми ніяк не спирається на закони природи або явно суперечить фундаментальним законам природи, причому протиріччя ніяк чи не пояснюються і не доводяться;

- рішення спирається на закони природи, але в застосуванні цих законів є незрозумілі суперечності;

- рішення узгоджується з фундаментальними законами природи; удаване протиріччя, якщо воно є, пояснюється автором або прямо доводиться.

0-3

 

 

0

1

 

 

2

 

3

 

6. Практична спрямованість і значимість:

- неможливо застосування в житті;

- можливе застосування на практиці

0-2

0

2

7. Оригінальність вирішення проблеми.

Оригінальна форма продукту дослідницької діяльності:

- оригінальний елемент (частина) у дослідній діяльності;

- оригінальне рішення або оригінальний продукт дослідницької діяльності;

- рішення не зустрічалося в відомих нам джерелах

0-3

 

1

 

2

 

3

 

8.2.Критерії оцінки презентації

балл

1. Артистизм і виразність виступу:

- мало артистично, виразно;

- виразне, артистичне виступ

0-2

1

2

2. Розкриття змісту дослідження на презентації:

- мало розкрито зміст;

- повністю розкрито

0-2

1

2

3. Використання коштів наочності, технічних засобів:

- без використання наочності, тільки усний виклад;

- використані плакати, схеми, картини тощо.

- з використанням мультимедійних засобів

- мультимедійні засоби і креативна форма презентацій (реклама, спектакль)

0-3

0

1

2

3

4. Відповіді на питання:

1) повнота;

2) аргументованість;

3) переконливість;

4) вміння використовувати відповіді для успішного розкриття теми і сильних сторін роботи.

1), 2), 3)

4)

0-2

 

 

 

 

 

1

2

 

8.3. Критерії навчально-дослідницької діяльності учнів на уроці-дослідженні

 

рівень

Рівні досягнень і бали, опис досягнень учня

бал

1

Учень не демонструє це вміння або даний навик в ході дослідження

0

1

Учень робить серйозні помилки в ході дослідження (в лабораторному звіті - біологія, хімія)

1

2

Учень робить невеликі помилки в ході дослідження і в описі дослідження або не виконує роботу до кінця

2

3

Учень самостійно демонструє це вміння або даний навик в ході дослідження, повністю і без помилок описує в звіті, доповіді (лабораторному звіті)

3

В ході оцінювання знайти відповідний бал для кожного вміння або навички і можна виділити 12 умінь і навичок кожен по 3 бали, всього 36 балів.

0-7 балів - 1 незадовільно

8-15 балів - 2 незадовільно

16-22 балів - 3 задовільно

22-29 балів - 4 добре

30-36 балів - 5 відмінно.

9. Уміння і навички:

9.1. загальнонавчальних

Постановка дослідницького питання.
Визначення змінних та постійних величин експерименту.
Формулювання і пояснення гіпотези.
Формулювання висновку щодо правильності поставленого гіпотези.
Аналіз достовірності даних.
Пропозиція щодо поліпшення експерименту для усунення неточностей або помилок.
Написання доповіді (звіту).
9.2. При проведенні експерименту (лабораторної роботи):

Постановка дослідницького питання.
Визначення змінних та постійних величин експерименту.
Формулювання і пояснення гіпотези.
Підбір необхідного обладнання для перевірки гіпотези.
Складання процедури експерименту.
Збірка експериментальної установки.
Збір і запис даних, отриманих в експерименті.
Обробка даних і подання їх в графічній формі.
Формулювання висновку щодо правильності поставленого гіпотези.
Аналіз достовірності даних.
Пропозиція щодо поліпшення експерименту для усунення неточностей або помилок.
Написання доповіді (звіту).
9.3. При проведенні теоретичних досліджень:

Постановка дослідницького питання.
Визначення змінних та постійних величин експерименту.
Формулювання і пояснення гіпотези.
Підбір необхідних джерел інформації.
Складання плану дослідницької роботи.
Підбір методик дослідження.
Уміння скласти анкету, провести опитування, збір даних, отриманих при дослідженні.
Обробка даних і запис в необхідному вигляді.
Формулювання висновку щодо правильності поставленого гіпотези.
Аналіз достовірності даних.
Пропозиція щодо поліпшення експерименту для усунення неточностей або помилок.
Написання доповіді (звіту).
Етапи впровадження навчально-дослідницької діяльності в Школі «ЕйдоС»

Під дослідницькою діяльністю розуміється діяльність учнів, пов'язана з пошуком відповіді на творчу, дослідницьку задачу із заздалегідь невідомим рішенням і передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері.

І. Методологія дослідження

1.1. Дослідницька робота з учнями сприяє:

- розвитку творчих здібностей учнів;

- формування дослідницької компетенції;

- вихованню культури і індивідуальності особистості учня;

- розвитку професійних навичок.

2. Функції

У початковій школі - збереження дослідницького поведінки учнів як засобу розвитку пізнавального інтересу і становлення мотивації до навчальної діяльності.

В основній школі - розвиток дидактичного і методичного забезпечення навчальної діяльності за допомогою реалізації дослідницьких проектів як способу оновлення змісту освіти.

У старшій школі - розвиток дослідницької компетенції і предпрофессиональное навичок.

У додатковій освіті - створення умов для розвитку здібностей і схильностей учнів відповідно до їх специфічними потребами.

3. Цілі:

- набуття учнями функціонального навички дослідження як універсального способу освоєння дійсності;

- розвиток дослідницького типу мислення;

- активізація особистісної позиції учня в освітньому процесі на основі придбання суб'єктивно нових знань.

4. Етапи

- постановка проблеми;

- вивчення теорії, пов'язаної з обраною темою;

- підбір методик дослідження та практичне оволодіння ними;

- збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення;

- власні висновки.

Головна мета - розвиток особистості, а не отримання об'єктивно нового результату, як у науці.

Головний результат - інтелектуальний продукт, встановлюється-вающий ту чи іншу істину в результаті процедури дослідження і представлений в стандартному вигляді.

5. Вибір теми дослідження залежить від:

Інтересу до певного предмету.
Інтересу до обраної професії.
Індивідуально-пізнавального інтересу.
Як вибрати тему дослідження?

Якщо не можеш відразу зрозуміти, про що хотілося б дізнатися побільше, спробуй поставити собі наступні питання:

1. Що мені цікаво найбільше?

2. Чим я хочу займатися в першу чергу: математикою або поезією, історією або чимось іншим?

3. Що з вивченого в ліцеї хотілося б дізнатися більш глибоко?

4. Чим я частіше займаюся у вільний час?

5. Чи є щось таке, чим я особливо пишаюся?

Якими можуть бути теми дослідження?

Всі можливі теми можна об'єднати в три групи:

Фантастичні - про неіснуючі, фантастичних об'єктах і явищах;

Експериментальні - передбачають проведення власних спостережень і експериментів.

Теоретичні - передбачають вивчення та узагальнення відомостей, фактів, матеріалів, що містяться в різних джерелах (книгах, кіно-фільмах і т.д.).