Частный комплекс
непрерывного образования
«Школа «ЭйдоС»
Школа жизни
успешных детей!
+38 (061) 220-90-04
+38 (061) 220-02-13
69091, Украина, г. Запорожье,
ул. Нижнеднепровская, 4а
ЦЕНТР
ШКОЛА
ЯСЛИ-САД

Новости

Осенняя ярмарка

Вчера на нашем традиционном осеннем ярмарке царила атмосфера настоящего...

Поздравляем!

Сегодня свой День рождения празднуетВ генеральный директор Школы "ЭйдоС"...

Математическая ирга

Вот такую математическую игру подготовил для своих любимых первоклассников их...

Приглашаем на нашу осеннюю ярмарку

Приглашаем всех желающих завтра к нам на осеннюю ярмарку, будут танцы, юмор,...

Завтра ярмарка!

Завтра ярмарка! Готовились все! И Учителя тоже)))В  Ждём завтра всех красивых и...

Осінній ЯРМАРОК

Запрошуємо на традиційний осінній ЯРМАРОК у Школі В«ЕйдоСВ» Чекаємо на Вас 06...

Поддержите пожалуйста наших учеников в конкурсе!

Швейцария, Швеция, Автрия, Южная Корея, Беларусь, Россия, Испания, США, Италия,...

Съёмки программы "Киндер-эксперт" от ТРК "Алекс"

Часто ли у Вас или у Вашего ребенка появляется возможность дать интервью...

Участие в первом туре программы обмена лидерами будущего FLEX

В эту субботу ученики Школы "ЭйдоС" приняли участие в первом туре программы...

Участие в круглом столе

В субботу, 23 сентября, Школа "ЭйдоС" участвует в круглом столе, который...

все новости

Устав

С Т А Т У Т *
Приватного комплексу безперервної освіти 
"Школа "ЕйдоС"

   1. Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" (далі - комплекс) є приватним загальноосвітнім навчальним закладом I-III ступенів, до структури якого входить дошкільний заклад, здійснює діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний виховний заклад, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України і цього Статуту. Дозвіл на створення приватного комплексу безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" наданий Запорізькою міською радою (рішення тридцять другої сесії двадцять третього скликання від 09.10.2001р. №11 "Про надання Грединаровій О.М. дозволу на створення приватного комплексу безперервної освіти "Школа "ЕйдоС").
   2. Повна назва закладу: 
українською мовою: Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" 
російською мовою: Частный комплекс непрерывного образования "Школа "ЭйдоС"
Скорочене найменування закладу:
українською мовою: Школа "ЕйдоС"
російською мовою: Школа "ЭйдоС"
   3. Засновником комплексу є громадянка України Грединарова Олена Михайлівна . . .

. . .
   6. Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" є юридичною особою . . . має круглу печатку зі своїм найменуванням та з зображенням Державного Гербу України,

. . .
   7. Юридична адреса комплексу: Україна, 69069, м. Запоріжжя,
вул. Нижнедніпровська, 4а.
   8. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний виховний заклад України та власним Статутом. Взаємовідносини комплексу з юридичними, фізичними особами визначаються чинним законодавством, угодами, укладеними між ними.
   9. Діяльність комплексу будується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, розвиваючого характеру навчання, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, диференціації змісту і форм освіти, єдності і наступності.
   10. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
реалізацію головних завдань, визначених законами "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний виховний заклад України;
забезпечення рівня дошкільного виховання і загальної середньої освіти в обсязі державних вимог;
   охорону здоров'я, життя дітей, відповідність обраних форм діяльності змісту навчання і виховання в умовах комплексу;
   забезпечення емоційного комфорту, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
   дотримання фінансової дисципліни;
   дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами.
   11. Випускники комплексу одержують документи про освіту встановленого зразка. Комплекс здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої відповідно до законодавства України.
   12. У комплексі визначена російська мова навчання, українська мова вивчається як предмет. 
   13. Медичне обслуговування дітей забезпечується місцевим органом державної виконавчої влади і здійснюється дитячою поліклінікою, іншими установами охорони здоров'я, медичним персоналом комплексу.

. . .

   40. Учасниками навчально-виховного процесу є діти дошкільного віку, вихованці, учні, керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, психологи, інші спеціалісти закладу, навчально-технічний обслуговуючий персонал, батьки (особи, які їх замінюють).

. . . 
   52. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до комплексу та несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей.
   53. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
      обирати і бути обраними до батьківських комітетів;
      вносити пропозиції по покращенню організації навчально-виховного процесу;
      на захист законних інтересів своїх дітей у відповідних державних, судових органах; 
      звертатися до органів управління освітою, керівника комплексу з питань навчання,       виховання дітей;
      приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності комплексу.
   54. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
      забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
      постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
      виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
      поважати професійну гідність педагогічних та інженерно-технічних працівників;
      відповідати за відвідування дітьми навчального закладу;
      виконувати Статут комплексу, правила внутрішнього розпорядку комплексу, умови договору з комплексом;
      своєчасно та у повному обсязі вносити оплату за навчання, виховання та інші послуги комплексу.

. . .
   76. Комплекс, відповідно до чинного законодавства, має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
    77. Комплекс за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, налагоджувати прямі міжнародні зв'язки, на основі самостійно укладених угод, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
   78. Контроль за дотриманням комплексом державних стандартів освіти здійснюється управлінням освіти Запорізької міської ради.
   79. Основною формою контролю за діяльністю комплексу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років, у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
   80. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховним процесом, проводяться засновником комплексу відповідно до чинного законодавства.

* с полным содержанием текста Устава Вы ознакомитесь при приеме Вашего ребенка в Комплекс или при приеме Вас на работу.